Spracovanie osobných údajov

Úvod Obchodné podmienky Spracovanie osobných údajov

Spracovanie osobných údajov 

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

1.1. Správcom Vašich osobných údajov je Kristián Kondé - LookDifferent.sk (prevádzkovateľ e-shopu www.lookdifferent.sk), so sídlom Jelenec 167, 951 37  Jelenec, IČO: 48 084 018, zapísaná v živnostenskom registri Okresný úrad Nitra, č. živnostenského registra 430-46784 (ďalej len "správca" ).

1.2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Kristián Kondé - LookDifferent.sk, so sídlom Jelenec 167, 951 37  Jelenec, adresa elektronickej pošty lookdifferent@lookdifferent.sk, telefón 0904 534 071.

1.3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

2. AKÉ ÚDAJE SPRACOVÁVÁME

2.1. Údaje poskytnuté zákazníkmi. Na lookdifferent.sk spracovávame osobné údaje o užívateľoch a zákazníkoch. Primárne sú spracovávané osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri registrácii na internetovej stránke www.lookdifferent.sk alebo pri vytvorení Vašej objednávky.

2.2. Tieto údaje zahŕňajú najmä e-mailovú adresu, meno a priezvisko, adresu doručenia, prípadne inú fakturačnú adresu, telefónne číslo, IP adresu a platobné údaje. 

2.3. Pre lepšie cielenie reklamných kampaní a vylepšovanie ponuky produktov a služieb využívame informácie o tovare, ktoré naši zákazníci zakúpili. Ak ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získavame údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach.

2.4. LookDifferent.sk nezbiera ani inak nespracováva akékoľvek citlivé osobné údaje zahrňujúce napr. údaje o Vašom zdravotnom stave, vyznaní alebo viere a pod.

3. ÚČELY SPRACOVANIA ÚDAJOV

3.1. Pre vybavenie Vašej objednávky. Spracovanie údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovanie, vrátane zaplatenia a doručenia objednaného tovaru. Ak údaje nie sú poskytnuté nie je možné Vašu objednávku vybaviť.

3.2. Pre ponuku našich produktov formou obchodných oznámení využívame predovšetkým emailovú adresu. Spracovanie vykonávame z dôvodu realizácie oprávnených záujmov v podobe obmedzeného priameho marketingu. Spoločnosť LookDifferent.sk tak nevyžaduje so zasielaním týchto obchodných oznámení súhlas, ale umožňuje Vám kedykoľvek odber noviniek odhlásiť, alebo vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu. Zákazníkom, ktorí sa po nadobudnutí účinnosti týchto pravidiel v rámci objednávky na internetovej stránke www.lookdifferent.sk zaregistrujú, môžeme obchodné oznámenia zasielať na základe súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný a jeho neudelenie nemá vplyv na dokončenie objednávky. Súhlas udeľujete pri registrácii, alebo pri vytváraní objednávky, alebo neskôr v nastavení Vášho užívateľského konta. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať  emailom na lookdifferent@lookdifferent.sk. Ak súhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje naďalej pre účely zasielania obchodných oznámení spracovávať ani z vyššie uvedeného dôvodu realizácie oprávnených záujmov LookDifferent.sk

3.3. Pre lepšie cielenie reklamy a propagácie LookDifferent.sk spracovávame pri využití cookies údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach. Spracovanie je možné len na základe Vášho súhlasu s používaním príslušných cookies. Aj tento súhlas je úplne dobrovoľný. Ak ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získavame spomínané údaje. Cookies sú tiež využívané pre realizáciu affiliate programu, kedy je zaznamené, či ste od kliknutia na reklamu Smiletoday na iných webových stránkach akýkoľvek tovar zakúpili. Viac o cookies.

 

4. ODVOLANIE SÚHLASU A ZRUŠENIE ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENIE

 Užívatelia aj zákazníci LookDifferent.sk môžu kedykoľvek zrušiť odoberanie obchodných oznámení, a to:

 • na e-mailovej adrese lookdifferent@lookdifferent.sk

Pokiaľ chcete na svojom zariadení zakázať ukladanie cookies, môžete zmeniť nastavenia priamo vo svojom prehliadači. 

5. KTO MÁ PRÍSTUP K ÚDAJOM

5.1. V prvom rade sú osobné údaje spracovávané spoločnosťou Kristián Kondé - LookDifferent.sk a jej pracovníkmi. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce s LookDifferent.sk

5.2. Spoločnosť LookDifferent.sk ďalej ako správca poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. spracovateľov. Spracovateľom je každý orgán, ktorý spracúva osobné údaje na účely a spôsobom, ktoré správca stanovuje. V prípade, keď je so spracovaním vyžadovaný Váš súhlas, odovzdávame údaje spracovateľom iba v prípade, že ste súhlas udelili. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb.

Medzi spracovateľov, ktorých využívame patria:

 • prepravné spoločnosti – Slovenská pošta, a. s.
 • online marketing - Google LLC
 • online marketing - Facebook, Inc.
 • Atomer e-shop program - All4Net s.r.o.
 • účtovný program - ALFA plus

 

6. DOBA SPRACOVANIA VAŠICH ÚDAJOV

6.1. LookDifferent.sk spracováva osobné údaje na účely plnenia zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru a ďalej po dobu nutnú na účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.

6.2. Obchodné oznámenia sú zasielané používateľom po celú dobu, po ktorú trvá súhlas s ich zasielaním. V prípade zákazníkov sú obchodné oznámenia zasielané do doby, než dôjde k odhláseniu ich odberu, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom. Najdlhšie sú však obchodné oznámenia zasielané po dobu 10 rokov. Potom spoločnosť požiada o udelenie nového súhlasu.

6.3. Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracovávame po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tj. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom.

 

7. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA

7.1. V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na spoločnosť LookDifferent.sk a požadovať:

 • Informácie ohľadom osobných údajov, ktoré LookDifferent.sk spracováva, o účele a povahe spracúvania osobných údajov, vrátane informácie o prípadných príjemcoch osobných údajov. Všeobecné informácie o činnostiach spracovania osobných údajov sú obsiahnuté v týchto pravidlách.
 • Prístup k údajom, ktoré ste poskytli.
 • Opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné. Iba v prípade správnych údajov je možné objednávku vybaviť.
 • Vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. blokáciu, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov), ak sa domnievate, že spracovávame osobné údaje v rozpore s ochranou Vášho osobného a súkromného života alebo v rozpore s právnymi predpismi.
 • Výmaz osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý) alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely, alebo ak už firma LookDifferent.sk nemá zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracovaním nesúhlasíte. V rámci splnenia uvedených podmienok Vaše údaje úplne alebo čiastočne zlikvidujeme.
 • Prenesenie automatizovane spracovávaných osobných údajov získaných na základe Vášho súhlasu od ShopStar s.r.o. k inému subjektu, kedy LookDifferent.sk odovzdá Vaše osobné údaje v bežne používanom formáte Vám alebo inému správcovi podľa Vášho želania.

 

7.2. Ďalej mate právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov v prípade zasielania obchodných oznámení alebo vyhodnocovania nákupných preferencií, na základe ktorej LookDifferent.sk okamžite ukončí spracovanie osobných údajov pre tieto účely.

7.3. Mimo vyššie uvedené oprávnenia máte vždy možnosť obrátiť sa v prípade porušenia povinností so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.

8. BEZPEČNOSŤ

8.1. Spoločnosť LookDifferent.sk dbá na bezpečnosť Vašich údajov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). 

8.2. Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom. 

9. ÚČINNOSŤ

9.1. Tieto pravidlá sú účinné od 25. 4. 2018.

Copyright 2016 - 2023 © lookdifferent.sk